การแบ่งปัน
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สปริงเมทได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในสภาวะปกติ และยามคับขันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริจาคสิ่งของจำเป็น ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือผ่านการระดมทุน หรือจัดกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่นี้ ให้ดีขึ้น
ตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมา สปริงเมทได้ช่วยบรรเทาความลำบาก และความทุกข์ของผู้ประสบภัย นับพันชีวิตในหลาย เหตุการณ์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ในเหตุการณ์สึนามิ ปี พ.ศ. 2547 เหตุการณ์อุทกภัย ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 มหาอุทกภัย ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 มหาวาตภัย ในประเทศ ฟิลิปปินส์ ปี พ.ศ. 2556 หรือ แผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ปี พ.ศ.​2558

สปริงเมทขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้เป็นส่วนสำคัญยิ่ง ในการทำให้เรา สามารถแบ่งปัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ทุกข์ยากอยู่เสมอ

อ่านต่อ